1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO UČEBNÍ OBORY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ico_pdf32.gif, 1,3kB
Přihláška ke stažení
Nabídka učebních oborů - tříleté denní studium

23-56-H/01 Obráběč kovů (Obráběč kovů) 22 žáků
23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník) 12 žáků

Kritéria přijímacího řízení
Žáci budou přijímáni na základě výsledků vzdělávání z 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku školy (nehodnotí se vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020). Nutnou podmínkou pro přijetí je, že žák nesmí být z žádného profilového předmětu klasifikován známkou nedostatečný.

Přijímací zkoušky se nekonají.


Řádně vyplněnou a potvrzenou přihlášku (včetně potvrzení zdravotní způsobilosti) doručte ředitelství školy poštou nebo osobně (v čase 7:30 až 14:30) do 1. března 2021 na adresu:
VOŠ a SPŠ, Jičín
Pod Koželuhy 100
506 01 Jičín

V souladu se Školským zákonem může uchazeč podat na naši školu přihlášku k přijímacímu řízení na 2 různé obory vzdělávání.

Koncem března bude uchazečům zasláno vyrozumění o zařazení uchazeče do přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke vzdělávání bude zveřejněno ředitelkou školy dne 19. května 2021.

Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána poštou. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn pod registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole a též na webových stránkách školy na dobu 15 dnů. Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout při předání zápisového lístku.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání budou zasílána poštou. Rozhodnutí, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Přijatí žáci doručí zápisový lístek ředitelství školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení v čase 7:30 až 14:30 hod.

Preferujeme zaslání zápisových lístků poštou.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou (to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání).

Ředitelka školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení, vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků (bude zveřejněno na www stránkách školy).


Stipendia pro žáky učebních oborů
Krajský úřad Královéhradeckého kraje uvolňuje ze svého rozpočtu dotace na motivaci žáků vybraných tříletých oborů vzdělávání. Žákům je od školního roku 2008/2009 počínaje 1. ročníkem vypláceno dle určitých kritérií stipendium. V naší škole se týká oborů


Obráběč kovů 23-56-H/01
Strojní mechanik (zámečník) 23-51-H/01

1. ročník: 300,- Kč měsíčně
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 1 000,- Kč
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 500,- Kč

2. ročník: 400,- Kč měsíčně
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 2 000,- Kč
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 1 000,- Kč

3. ročník: 500,- Kč měsíčně
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 4 000,- Kč
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 2 000,- Kč