Provozní řád laboratoří výpočetní techniky (LVT) - 1.1.2006

Pro laboratoře výpočetní techniky (dále jen LVT) platí veškerá pravidla školního řádu, která se následujícím způsobem rozšiřují:

 1. Vstup do LVT je možný pouze v přezůvkách a bez svrchního oblečení (např. kabáty, bundy, čepice a pod.), pouze s nutnými učebními pomůckami, tj. s učebnicemi, psacími potřebami, odbornou literaturou, kalkulátory. Kmenové třídy si odkládají tašky v šatnách.
 2. Při příchodu na pracoviště je třeba zkontrolovat stav počítače a zjištěné nedostatky (jak v technickém, tak programovém vybavení) neprodleně nahlásit vyučujícímu nebo správci sítě.
 3. Při odchodu z pracoviště uživatel uvede počítač do stavu „bezpečného vypnutí“, neboli provede se „SHUT DOWN“ + fyzické vypnutí počítače počítače (tlačítkem „POWER“ ) a provede úklid pracoviště.
 4. Administrátor sítě zřizuje na začátku školního roku pro každého studenta osobní adresáře na serverech, do kterých může ukládat datové soubory související s výukou či s ní související vzdělávací činností. Tyto adresáře nesmí obsahovat soubory s jakýmkoliv spustitelným kódem (např. *.EXE, *.COM, flash, apod. ). Jakékoliv soubory nesmějí být uživatelem zkomprimovány ani jinak šifrovány. Administrátor sítě si vyhrazuje právo nečitelné soubory, soubory se spustitelným kódem a další soubory nesouvisející s výukou, bez upozornění odstranit.
 5. Přístupová práva uživatele jsou dána jeho uživatelským jménem, které mu bylo přiděleno. Heslo ke svému uživatelskému jménu volí a udržuje v tajnosti tak, aby zabránil jeho zneužití. Uživatel se nesmí pokoušet získat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nebyl přidělen.
 6. Využívání počítačových prostředků je možné pouze v souladu s akademickým, vzdělávacím a výzkumným posláním sítě . Uživatel nesmí v síti vyvíjet takovou činnost, která by ostatním uživatelům škodila nebo jakýmkoliv způsobem bránila v řádném využívání sítě, či je omezila. Výslovně je zakázáno měnit konfiguraci hardwarového i softwarového vybavení (tj. i např. instalace programů stažených z internetu, atd.) LVT bez domluvy s administrátorem sítě, či vyučujícím učitelem.
 7. Na síti LVT je zakázáno hrát jakékoliv hry (nelegální i legální).
 8. Je výslovně zakázáno používat jakékoliv programové vybavení, které není nainstalováno na stanicích či serverech školní sítě.
 9. Na síťové tiskárně lze tisknout pouze vlastní práce (elaboráty,seminární práce,apod.), které jsou požadovány vyučujícími. Tisk rozsáhlejších učebních textů a maturitních témat je nutno konzultovat s vyučujícími či správcem sítě. Tisk soukromých dokumentů je zakázán.
  Doporučujeme přenos dat pro studijní a soukromé účely v elektronické podobě.
 10. Přístup do učeben LVT mimo vyučování je možný dle rozvrhu učeben a pouze při přítomnosti pedagogického dozoru (viz školní řád, bod 7g).
 11. Internet je denně přístupný mimo výuku a o velké přestávce (10:20-10:40)
  Na internetu je zakázáno:
  - Vytváření a přenášení souborů nebo surfování po stránkách jejichž obsah se neslučuje s posláním školy. Zejména se jedná o stránky s obsahem ohrožujícím mravnost, potlačující práva a svobody občanů, hanobení národa, rasy a přesvědčení.
  - Stahování nelegálního obsahu (cracky, hackerské utility,..), her (či updatů her), hudebních skladeb a filmů
 12. USB Flash disky, které potřebují ke svému chodu speciální ovladač (objeví se tabulka se žádostí o zadání hesla administrátora) je zakázáno používat.
 13. Student je povinen se v LVT chovat takovým způsobem, aby nedošlo k narušení okolní výuky.
 14. Student je povinen dbát veškerých pokynů administrátora sítě, vedoucích laboratoří LVT a učitelů odborných předmětů.
 15. S uživatelem, který poruší tento provozní řád LVT, či jakýmkoliv způsobem poškodí výpočetní systém LVT, bude postupováno podle kázeňského řádu školy, popřípadě podle příslušných právních norem.

V Jičíně, dne 1.2.2008