Maturitní obory


Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou pro absolventy základních škol, kteří mají předpoklady k úspěšnému zvládnutí výběrového středoškolského studia. Vhodné jako příprava ke studiu na vysokých školách nebo na vyšších odborných školách.


Název školního vzdělávacího programu: Automatizace a aplikovaná elektrotechnika
Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 Elektrotechnika
Délka studia:4 roky
Forma studia:denní
Stupeň vzdělání:střední vzdělání s maturitní zkouškou

Kategorie a názvy
vyučovacích předmětu
Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
celk.cv. celk.cv. celk.cv. celk.cv. celk.cv.
Celkem hodin týdně 32 5 31 5 33/33/34 8/8/12 32/32/31 5/7/10 128 23/25/32
A. Povinné vyučovací předměty
1. Předměty povinného základu
Český jazyk a literatura 3- 3- 3- 3- 120
Cizí jazyk 3- 3- 3- 3- 120
Občanská nauka 1- 1- 1- -- 30
Dějepis 2- -- -- -- 20
Fyzika 2- 2- -- -- 40
Chemie 2- -- -- -- 20
Biologie a ekologie 1- -- -- -- 10
Matematika 5- 4- 3- 3- 150
Tělesná výchova 2- 2- 2- 2- 80
Jazykový a literární seminář -- -- -- 1- 1-
2. Odborné předměty
Informatika 22 22 -- -- 44
Mikroprocesorová technika -- -- 31 -- 31
Ekonomika -- -- -- 3- 3-
Základy elektrotechniky 4- 4- -- -- 80
Elektrotechnologie -- 2- -- -- 20
Číslicová technika -- 31 -- -- 31
Elektronika -- 3- 2- 2- 70
Učební praxe 22 22 22 -- 66
Elektrotechnická měření -- -- 53 53 106
Technické kreslení 31 -- -- -- 31
3. Předměty specializace
Automatizační technika -- -- 3- 5- 80
Automatizační cvičení -- -- 22 22 44
Elektronická zařízení -- -- 2- -- 20
Počítačové aplikace -- -- -- 32 32
B. Volitelné předměty
Jazyková konverzace -- -- -- 22 22
Matematický seminář -- -- -- 22 22
C. Nepovinné předměty
Cizí jazyk - druhý 22 22 22 22 88
Cisco academy -- -- -- 22 22