Maturitní obory


Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou pro absolventy základních škol, kteří mají předpoklady k úspěšnému zvládnutí výběrového středoškolského studia. Vhodné jako příprava ke studiu na vysokých školách nebo na vyšších odborných školách.


Název školního vzdělávacího programu: Mechatronika a programování CNC strojů
Kód a název oboru vzdělávání: 23-41-M/01 Strojírenství
Délka studia:4 roky
Forma studia:denní
Stupeň vzdělání:střední vzdělání s maturitní zkouškou

Kategorie a názvy
vyučovacích předmětu
Počet týdenních vyučovacích hodin Celkem
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
celk.cv. celk.cv. celk.cv. celk.cv. celk.cv.
Celkem hodin týdně 34 5 34/
32
10/
9
32/
33
12/
09
35/
36
14/
9
135 44/
32
A. Povinné vyučovací předměty
1. Povinné základní předměty
Český jazyk a literatura 3- 3- 3- 3- 120
Cizí jazyk 3- 3- 3- 3- 120
Občanská nauka 1- 1- 1- -- 30
Dějepis 2- -- -- -- 20
Fyzika 3- -- -- -- 30
Chemie 2- -- -- -- 20
Biologie a ekologie 1- -- -- -- 10
Matematika 5- 4- 3- 3- 150
Tělesná výchova 2- 2- 2- 2- 80
Jazykový a literární seminář -- -- -- 1- 1-
2. Odborné předměty
Informatika 22 22 -- -- 44
Ekonomika -- -- -- 3- 3-
Technické kreslení 2- 32 -- -- 52
Učební praxe 33 33 33 -- 99
Strojírenská technologie 2- 2- 31 31 102
Elektrotechnika 1- 21 -- -- 31
Mechanika 2- 4- 3- -- 90
3. Předměty specializace
I. Programování CNC strojů
Stavba a provoz strojů -- 31 31 32 94
Automatizace -- -- -- 31 31
Počítačová grafika -- 11 22 33 66
Počítačová simulace -- -- 22 22 44
Programování CNC -- 1- 32 22 64
Kontrola a měření -- -- 11 22 33
II. Mechatronika
Počítačová grafika -- 11 -- -- 11
Elektronika -- 2- 21 21 62
Měření a diagnostika -- -- 21 32 53
Číslicová technika -- -- 2- 2- 40
Řízení a regulace -- -- 21 32 53
Mechatronika -- -- 42 63 105
4. Výběrové předměty - volitelné
Seminář z matematiky -- -- -- 2- 2-
Jazyková konverzace -- -- -- 2- 2-
5. Nepovinné předměty
Cizí jazyk - druhý 22 22 22 22 88

Specializaci si žák volí na konci 1. ročníku
Ve 4. ročníku si žáci volí jeden volitelný předmět.