Přijímací řízení na SPŠ Jičín pro školní rok 2021/2022

ico_pdf32.gif, 1,3kB
Přihláška ke stažení


ico_pdf32.gif, 1,3kB
Žádost o vydání nového rozhodnutí (odvolání).pdf

Nabídka oborů pro uchazeče - čtyřleté denní studium zakončené maturitou


18-20-M/01 Informační technologie (Informační technologie) 75 žáků
26-41-M/01 Elektrotechnika (Automatizace a aplikovaná elektrotechnika) 30 žáků
23-41-M/01 Strojírenství (Mechatronika a programování CNC strojů) 60 žáků


V přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 se jednotná přijímací zkouška nekoná.

Školní přijímací zkouška se bude konat pouze v případě, že počet podaných přihlášek ke vzdělávání bude vyšší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání. Tato informace bude zveřejněna na webu školy do 8. března 2021.


Koncem března vám bude zaslán poštou dopis, kde bude uvedeno vaše registrační číslo.


V souladu se Školským zákonem může uchazeč podat 2 přihlášky k přijímacímu řízení, obě mohou být na naši školu, ale na 2 různé obory vzdělávání.


Uchazečům jsou nabídnuty přípravné kurzy na přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka.


Řádně vyplněnou a potvrzenou přihlášku (včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro obor elektrotechnika) doručte ředitelství školy poštou nebo osobně (v čase 7:30 až 14:30) do 1. března 2021 na adresu:
VOŠ a SPŠ, Jičín
Pod Koželuhy 100
506 01 Jičín


Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke studiu bude zveřejněno ředitelkou školy dne 28. dubna 2021.


Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána poštou. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn pod registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole a též na webových stránkách školy na dobu 15 dnů. Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout při předání zápisového lístku.


Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání budou zasílána poštou. Rozhodnutí, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.


Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.


Pokud uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení a nebyl nepřijat z důvodů naplnění kapacity, podá ihned odvolání (vzor odvolání ke stažení zde) a může být přijat v rámci tzv. autoremedury.


Přijatí žáci odevzdají zápisový lístek ředitelce školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou (to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání).


Ředitelka školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení, vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků (bude zveřejněno na www stránkách školy).


Kritéria přijímacího řízení pro maturitní obory

Kritérium 1:

Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením vzdělávání z 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku školy (nehodnotí se vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020).

 • Hodnocen bude prospěch těchto čtyř předmětů: český jazyk, cizí jazyk, matematika a fyzika.
 • Pokud uchazeč plní povinnou školní docházku, bude hodnocen podle výsledků prospěchu v 1. předposledního ukončeného ročníku a výsledků prospěchu v prvním pololetí současného ročníku školy, ve které plní povinnou školní docházku (1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku).
 • Pokud uchazeč již splnil povinnou školní docházku, bude hodnocen podle výsledků prospěchu za obě pololetí posledního ukončeného ročníku školy, ve které plnil povinnou školní docházku (1. a 2. pololetí posledního ročníku).
 • Jestliže se uchazeč vzdělává v jednom a více cizích jazycích, z nichž je jeden anglický, pak se v každém období započítává anglický jazyk.
 • Jestliže se uchazeč vzdělává ve dvou a více cizích jazycích, z nichž žádný není anglický, pak se za každé pololetí započítává ten cizí jazyk, ze kterého má uchazeč v daném pololetí lepší prospěch.

Kritérium 2:

Výsledky hodnocení dosažené při přijímací zkoušce
Uchazeč bude hodnocen podle výsledků písemných testů školní přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky.
Každý z testů bude trvat 60 minut.

Kritérium 3:

Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
Za umístění v olympiádách, soutěžích a za další skutečnosti, které osvědčují vhodné zájmy uchazeče o studium (nutno doložit diplom, osvědčení, certifikát apod.).


Zásady pro stanovení počtu získaných bodů v přijímacím řízení

1. Bodové hodnocení výsledků vzdělávání z 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku školy, kde uchazeč plní nebo plnil povinnou školní docházku.
 • za hodnocení (známky) v předmětech český jazyk, cizí jazyk, matematika a fyzika v jednotlivých obdobích:
  Hodnocení (známka) Bodové hodnocení
  český jazyk matematika cizí jazyk fyzika
  1 + 3 b + 3 b + 3 b + 3 b
  2 + 2 b + 2 b + 2 b + 2 b
  3 + 1 b + 1 b + 1 b + 1 b
 • za umístění v olympiádách, soutěžích a za další skutečnosti, které osvědčují vhodné zájmy uchazeče o studium (nutno doložit diplom, osvědčení, certifikát apod.) + 4 body
Výsledný počet bodů uchazeče je dán součtem bodů z jednotlivých kritérií. Maximální počet bodů, kterých lze dosáhnout je 28.

2. Výsledky písemných testů školní přijímací zkoušky se započítají takto:
 • test z českého jazyka a literatury
  Celkový maximální počet bodů je 50.
 • test z matematiky
  Celkový maximální počet bodů je 50.

Maximální počet bodů, kterých lze dosáhnout z přijímací zkoušky z matematiky a češtiny je 100.


Celkový výsledek přijímacího řízení:

Varianta 1: Součástí přijímacího řízení bude školní přijímací zkouška

Maximálně může uchazeč získat 128 bodů.

Minimální počet bodů nutný pro přijetí je 32. Bude-li na posledním přijímaném místě více uchazečů se stejným počtem bodů, pak budou dalšími kritérii pro umístění na příslušném pořadovém místě v tomto pořadí:

 • lepší bodové hodnocení přijímací zkoušky z matematiky,
 • lepší bodové hodnocení přijímací zkoušky z českého jazyka,
 • lepší bodové hodnocení za výsledky vzdělávání z matematiky,
 • lepší bodové hodnocení za výsledky vzdělávání z českého jazyka,
 • lepší bodové hodnocení za výsledky vzdělávání z cizího jazyka,
 • lepší bodové hodnocení za výsledky vzdělávání z fyziky,
 • umístění v olympiádách, soutěžích a za další skutečnosti, které osvědčují vhodné zájmy uchazeče o studium.

Varianta 2: Přijímací zkouška se nekoná

Maximálně může uchazeč získat 28 bodů.

Minimální počet bodů nutný pro přijetí je 7. Bude-li na posledním přijímaném místě více uchazečů se stejným počtem bodů, pak budou dalšími kritérii pro umístění na příslušném pořadovém místě v tomto pořadí:

 • lepší bodové hodnocení za výsledky vzdělávání z matematiky,
 • lepší bodové hodnocení za výsledky vzdělávání z českého jazyka,
 • lepší bodové hodnocení za výsledky vzdělávání z cizího jazyka,
 • lepší bodové hodnocení za výsledky vzdělávání z fyziky,
 • umístění v olympiádách, soutěžích a za další skutečnosti, které osvědčují vhodné zájmy uchazeče o studium.