Přijímací řízení na SPŠ Jičín pro školní rok 2021/2022

ico_pdf32.gif, 1,3kB
Přihláška ke stažení


ico_pdf32.gif, 1,3kB
Odvolání proti
rozhodnutí o nepřijetí


ico_pdf32.gif, 1,3kB
Přijímací zk.
MAT - VZOR


ico_pdf32.gif, 1,3kB
Přijímací zk.
ČJL - VZOR


ico_pdf32.gif, 1,3kB
Zápisový lístek
vzor vyplnění

Nabídka oborů pro uchazeče - čtyřleté denní studium zakončené maturitou


18-20-M/01 Informační technologie (Informační technologie) 75 žáků
26-41-M/01 Elektrotechnika (Automatizace a aplikovaná elektrotechnika) 30 žáků
23-41-M/01 Strojírenství (Mechatronika a programování CNC strojů) 60 žáků


Přijímací zkoušky na SŠ pro obory informační technologie a elektrotechnika

Termín: 5. nebo 6. května 2021 od 8:00 hod. (do školy se dostavte min. 30 minut před zahájením zkoušek)
Místo: VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100
Při testech není povoleno používat kalkulačku, chytré hodinky, mobil, matematické tabulky, Pravidla českého pravopisu a Slovník spisovné češtiny.
Povoleny jsou pouze psací a rýsovací potřeby.
Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu na COVID-19, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

Je nutné, abyste znali svoje registrační číslo, pod kterým budete psát test.


V přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 se jednotná přijímací zkouška nekoná.

Uchazeči, kteří se hlásí na obor strojírenství, nebudou konat přijímací zkoušky, budou přijímáni na základě výsledků vzdělávání z 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku školy.


Uchazeči, kteří se hlásí na obor informační technologie a elektrotechnika, budou konat přijímací zkoušky v termínech 5. a 6. května 2021, náhradní termín 18. května 2021.


Koncem března bude uchazečům zaslán dopis, kde bude uvedeno registrační číslo, pod kterým bude uchazeč uveden na výsledkové listině 19. května 2021 a dále tam budou uvedeny další informace k přijímací zkoušce.


V souladu se Školským zákonem může uchazeč podat 2 přihlášky k přijímacímu řízení, obě mohou být na naši školu, ale na 2 různé obory vzdělávání.


Uchazečům jsou nabídnuty přípravné kurzy na přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka.


Řádně vyplněnou a potvrzenou přihlášku (včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro obor elektrotechnika) doručte ředitelství školy poštou nebo osobně (v čase 7:30 až 14:30) do 1. března 2021 na adresu:
VOŠ a SPŠ, Jičín
Pod Koželuhy 100
506 01 Jičín


Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke studiu bude zveřejněno ředitelkou školy dne 19. května 2021.


Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána poštou. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn pod registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole a též na webových stránkách školy na dobu 15 dnů. Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout při předání zápisového lístku.


Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání budou zasílána poštou. Rozhodnutí, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.


Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.


Pokud uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení a nebyl nepřijat z důvodů naplnění kapacity, podá ihned odvolání (vzor odvolání ke stažení zde) a může být přijat v rámci tzv. autoremedury.


Přijatí žáci doručí zápisový lístek ředitelství školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení v čase 7:30 až 14:30 hod.

Preferujeme zaslání zápisových lístků poštou.


Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou (to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání).


Ředitelka školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení, vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků (bude zveřejněno na www stránkách školy).


Kritéria přijímacího řízení pro maturitní obory

Kritérium 1:

Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením vzdělávání z 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku školy (nehodnotí se vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020).

 • Hodnocen bude prospěch těchto čtyř předmětů: český jazyk, cizí jazyk, matematika a fyzika.
 • Pokud uchazeč plní povinnou školní docházku, bude hodnocen podle výsledků prospěchu v 1. předposledního ukončeného ročníku a výsledků prospěchu v prvním pololetí současného ročníku školy, ve které plní povinnou školní docházku (1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku).
 • Pokud uchazeč již splnil povinnou školní docházku, bude hodnocen podle výsledků prospěchu za obě pololetí posledního ukončeného ročníku školy, ve které plnil povinnou školní docházku (1. a 2. pololetí posledního ročníku).
 • Jestliže se uchazeč vzdělává v jednom a více cizích jazycích, z nichž je jeden anglický, pak se v každém období započítává anglický jazyk.
 • Jestliže se uchazeč vzdělává ve dvou a více cizích jazycích, z nichž žádný není anglický, pak se za každé pololetí započítává ten cizí jazyk, ze kterého má uchazeč v daném pololetí lepší prospěch.

Kritérium 2:

Výsledky hodnocení dosažené při přijímací zkoušce
Uchazeč bude hodnocen podle výsledků písemných testů školní přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky.
Každý z testů bude trvat 60 minut.

Kritérium 3:

Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
Za umístění v olympiádách, soutěžích a za další skutečnosti, které osvědčují vhodné zájmy uchazeče o studium (nutno doložit diplom, osvědčení, certifikát apod.).


Zásady pro stanovení počtu získaných bodů v přijímacím řízení

1. Bodové hodnocení výsledků vzdělávání z 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku školy, kde uchazeč plní nebo plnil povinnou školní docházku.
 • za hodnocení (známky) v předmětech český jazyk, cizí jazyk, matematika a fyzika v jednotlivých obdobích:
  Hodnocení (známka) Bodové hodnocení
  český jazyk matematika cizí jazyk fyzika
  1 + 3 b + 3 b + 3 b + 3 b
  2 + 2 b + 2 b + 2 b + 2 b
  3 + 1 b + 1 b + 1 b + 1 b
 • za umístění v olympiádách, soutěžích a za další skutečnosti, které osvědčují vhodné zájmy uchazeče o studium (nutno doložit diplom, osvědčení, certifikát apod.) + 4 body
Výsledný počet bodů uchazeče je dán součtem bodů z jednotlivých kritérií. Maximální počet bodů, kterých lze dosáhnout je 28.

2. Výsledky písemných testů školní přijímací zkoušky se započítají takto:
 • test z českého jazyka a literatury
  Celkový maximální počet bodů je 50.
 • test z matematiky
  Celkový maximální počet bodů je 50.

Maximální počet bodů, kterých lze dosáhnout z přijímací zkoušky z matematiky a češtiny je 100.


Celkový výsledek přijímacího řízení:

Varianta 1: Součástí přijímacího řízení bude školní přijímací zkouška

Maximálně může uchazeč získat 128 bodů.

Minimální počet bodů nutný pro přijetí je 32. Bude-li na posledním přijímaném místě více uchazečů se stejným počtem bodů, pak budou dalšími kritérii pro umístění na příslušném pořadovém místě v tomto pořadí:

 • lepší bodové hodnocení přijímací zkoušky z matematiky,
 • lepší bodové hodnocení přijímací zkoušky z českého jazyka,
 • lepší bodové hodnocení za výsledky vzdělávání z matematiky,
 • lepší bodové hodnocení za výsledky vzdělávání z českého jazyka,
 • lepší bodové hodnocení za výsledky vzdělávání z cizího jazyka,
 • lepší bodové hodnocení za výsledky vzdělávání z fyziky,
 • umístění v olympiádách, soutěžích a za další skutečnosti, které osvědčují vhodné zájmy uchazeče o studium.

Varianta 2: Přijímací zkouška se nekoná

Maximálně může uchazeč získat 28 bodů.

Minimální počet bodů nutný pro přijetí je 7. Bude-li na posledním přijímaném místě více uchazečů se stejným počtem bodů, pak budou dalšími kritérii pro umístění na příslušném pořadovém místě v tomto pořadí:

 • lepší bodové hodnocení za výsledky vzdělávání z matematiky,
 • lepší bodové hodnocení za výsledky vzdělávání z českého jazyka,
 • lepší bodové hodnocení za výsledky vzdělávání z cizího jazyka,
 • lepší bodové hodnocení za výsledky vzdělávání z fyziky,
 • umístění v olympiádách, soutěžích a za další skutečnosti, které osvědčují vhodné zájmy uchazeče o studium.