Přijímací řízení 2022/23 pro cizince

ico_pdf32.gif, 1,3kB
Přihláška ke stažení

ico_pdf32.gif, 1,3kB
Přihláška - VZOR UA

ico_pdf32.gif, 1,3kB
Odvolání proti
rozhodnutí o nepřijetí


ico_pdf32.gif, 1,3kB
Zápisový lístek
vzor vyplnění

Opatření v oblasti školství, která se vztahují na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.


Podání přihlášky

 • obory s maturitou do 5. 4. 2022
 • ostatní obory do 8. 4. 2022
 • k přihlášce je třeba doložit kopie vysvědčení za poslední tři klasifikační období
 • pokud uchazeči cizinci nemají k dispozici všechny dokumenty, které jsou nezbytné k posouzení předchozího vzdělávání, umožňuje se čestným prohlášením nahradit zcela nebo z části doklady prokazující předchozí vzdělávání uchazeče

Organizace 1. kola přijímacího řízení, obsah přijímací zkoušky

 • v přijímacím řízení má cizinec automaticky 25 % času navíc – není nutné dokládat vyšetření z PPP
 • zkouška z českého jazyka – může být prominuta na základě žádosti (buď zvláštní žádost jako příloha přihlášky nebo stačí zapsat do kolonky "Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další")
 • schopnost studovat v českém jazyce se posuzuje na základě pohovoru, při pohovoru bude zohledněna délku pobytu v ČR, výsledkem pohovoru je souhlasné či nesouhlasné stanovisko studovat daný obor
 • zkouška z matematiky – tuto zkoušku lze dle vlastního výběru konat v jazyce českém, anglickém nebo ukrajinském – volba musí být uvedena na přihlášce v kolonce "Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další“, pokud kolonka není vyplněna vyzve ředitel k jejímu doplnění
 • ředitel může rozhodnout o povolení překladového slovníku u zkoušky

Dokládání předchozího vzdělávání

 • pro účely přijímacího řízení bude hodnocení ze zahraniční školy převedeno na českou hodnotící škálu
 • ukrajina_znamky.png, 64kB
 • hodnocení žáků cizinců je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury
 • uchazeči jsou pak zařazeni do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů

Odevzdání zápisového lístku

 • zápisový lístek – uchazeči, kteří nejsou žáky ZŠ v ČR vydá na žádost zákonného zástupce prostřednictvím školy zápisový lístek krajský úřad
 • přijatí žáci odevzdají zápisový lístek ředitelce školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení

S dotazy se obracejte na: reditel@spsjc.cz