Den v laboratořích Technické univerzity v Liberci

V pondělí 26. 11. 2018 se žáci třetího ročníku oborů Informační technologie a Elektrotechnika - Automatizace zúčastnili exkurze na Technickou univerzitu v Liberci. Program byl přizpůsoben studovaným oborům. Během dopoledne žáci absolvovali praktický seminář programování PLC se zaměřením na smart buildings (chytré budovy) a navštívili laboratoře 3D technologií, kolaborativní robotiky a řečových technologií. Po obědě v univerzitní menze se pak žáci seznámili s experimentálním elektromobilem, kterým měli možnost se i projet. Další experimentální automobil, který nikdy necouvá, bohužel viděli pouze v budově při přechodu mezi laboratořemi, protože nebylo možné s ním vyjet ven. Žáci na této exkurzi poznali, co je v jejich oborech možné dále studovat, co může navazovat na jejich současné předměty a jaké jsou možnosti využití jejich vědomostí a dovedností.

Návštěva TUL Návštěva TUL

Navštívili jsme laboratoře Technické univerzity v Liberci

V pondělí 23. 10. 2017 se třídy I3A a I3B zúčastnily prohlídky Technické univerzity Liberec. Žáci byli po příjezdu rozděleni na 3 skupiny, které se postupně prostřídaly v jednotlivých laboratořích. V prvním bloku se jednalo o laboratoře měření elektrických a neelektrických veličin a laboratoř řečových a dalších technologií. Žáci si prohlédli měřicí přístroje a studenty sestavené přípravky, na kterých se provádějí měření například radiace, průtoku vody, vodivosti kapalin apod., některé z nich viděli i v provozu. Z řečových technologií byl žákům předveden fakultou vyvíjený program na převod řeči do psaného textu, který si mohli i sami vyzkoušet. Seznámili se také s humanoidními roboty a některými jejich schopnostmi, přednastavenými výrobcem i naprogramovanými studenty univerzity.

Po informacích o univerzitě a zajímavé přednášce V. Lédla, výkonného ředitele centra TOPTEC, následoval druhý blok zahrnující laboratoře robotiky, optiky a elektromobilu a pohonů. V těchto laboratořích žáci viděli již spíše využití IT oboru v oborech dalších, především pak v průmyslu a jeho automatizaci.

Celá exkurze přinesla žákům vhled do dalších možností studia i případného pracovního uplatnění i v oblastech aplikovaných informačních technologií (robotika, automatizace, umělá inteligence a další) a alespoň v některých případech ukázala, že se na naší škole neučí nepotřebné vědomosti a dovednosti, ale že je možné je dále rozvíjet a zajímavě a užitečně aplikovat.

Návštěva TUL Návštěva TUL
Návštěva TUL Návštěva TUL

VOŠ a SPŠ, Jičín se stala fakultní školou fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií v Liberci

Koncem září 2016 se konal na Technické univerzitě Liberec „Kulatý stůl k problematice technického vzdělávání a jeho relevance k požadavkům průmyslu“. Při této akci byla podepsána Smlouva o partnerství TUL s VOŠ a SPŠ, Jičín a bylo předáno Osvědčení o propůjčení titulu Fakultní škola fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Stalo se tak na základě velmi dobré spolupráce obou škol. Absolventi naší školy patří na TUL mezi nejlepší.

Titul Fakultní škola je propůjčován významným středním školám, se kterými fakulta úzce spolupracuje. Tento titul nám umožňuje s fakultou spolupracovat v oblasti dalšího zkvalitňování výuky. Naši žáci mohou navštěvovat Fakultu mechatroniky nejen v rámci plánovaných exkurzí, ale mohou i využívat vybavení FM TUL k aktivitám, které směřují k zvyšování jejich odborných kompetencí.


VOŠ a SPŠ, Jičín se stala fakultní školou Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci

Logo Fakultni skola TUL

Po obdržení titulu Fakultní škola Fakulty mechatroniky Technické univerzity v Liberci na podzim roku 2016, se stala naše škola také Fakultní školou Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci. Tento titul je propůjčován významným středním školám, se kterými fakulta úzce spolupracuje. Umožňuje naší škole s fakultou spolupracovat v oblasti dalšího zkvalitňování výuky. Naši žáci mohou navštěvovat Fakultu strojní nejen v rámci plánovaných exkurzí, ale mohou i využívat vybavení FM TUL k aktivitám, které směřují k zvyšování jejich odborných kompetencí a ke zvyšování motivace ke studiu.

Významným prvkem spolupráce jsou pravidelné informační prezentace pracovníků TUL-FS na VOŠ a SPŠ, Jičín s cílem získat kvalitní uchazeče do studijních oborů bakalářského studia na TUL.


Žáci naší školy budou využívat laboratoře TUL

23. 3. 2017 navštívili naši školu VOŠ a SPŠ, Jičín děkan Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. a proděkan pro vnější vztahy a studium v anglickém jazyce Ing. Miloš Hernych, aby s vedením naší školy dohodli konkrétní plán spolupráce. Děkan fakulty tak reagoval na náš zájem zintenzivnit spolupráci obou škol a využívat technologický i personální potenciál obou škol.

Spolupráce se ve třech pilířích zaměřuje na vzdělávání pedagogických pracovníků, provádění praktických cvičení žáků v laboratořích TUL a spolupráci při zadávání individuálních maturitních prací.


Návštěva Technické univerzity Liberec

7. února 2017 navštívili studenti 4. ročníku oborů Slaboproudá elektrotechnika, Automatizace, Mechatronika a Programování CNC strojů Technickou univerzitu Liberec.

V úvodu návštěvy proděkan Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Ing. Miloš Hernych podal studentům informace o všech fakultách univerzity, jejich studijních programech a studijních možnostech, včetně ubytování na kolejích, sportovního a kulturního vyžití a zapojení studentů do vědecké práce. Seznámil studenty rovněž s možnosti studia v zahraničí.

Hlavním organizátorem prohlídky vybraných pracovišť technologického centra byl Ing. Jan Koprnický Ph.D. Naši studenti se mohli seznámit v laboratoři mechaniky tekutin s výzkumem proudění v technologických uzlech a procesech, prováděném v laserovém aerodynamickém tunelu, s vizualizací pohybu pomocí shadowgraphy a laserového řezu na reflektoru automobilu. Byla jim předvedena kavitační bublina a impedanční tomograf vlastní konstrukce. V laboratoři fyzikálních a optických měření byla studentům předvedena speciální metodika měření pomocí laserů, interferometrie a holografická interferometrie. Byl nám rovněž předveden elektromobil, který sestrojili Katedra mechatroniky a strojírenství. Na jeho návrhu a výrobě spolupracovali studenti se svými pedagogy. V laboratoři 3D tisku jsme mohli vidět jak tiskárny na tisk dílců z plastu, tak i dílců z různých kovů a pružných materiálů typu pryž. Naši studenti byli nejen podrobně seznámeni s touto moderní technologií, ale viděli i výsledky tisku a činnost tiskáren. Navštívili jsme i síťové centrum robotiky, kde jsme mohli vidět pracoviště osazené čtyřmi roboty KUKA pracujícími synchronně při výrobě skořepinových dílců. Byly nám zde i předvedeny kooperativní roboty firmy KUKA, které mohou pracovat vedle člověka, aniž by ho zranily. Jejich maximální využití a budoucnost je při přechodu na modernizaci v rámci průmyslu 4.0. S výzkumem a aplikací automatického rozpoznávání řeči, systémy pro hlasové ovládání a diktování, automatickým monitoringem médií, multimodálními a multilingválními systémy, zpracování obrazových a textových dat, zpracování signálů z mnoha senzorů, zlepšování signálu a redukce šumu a slepou separací signálů nás seznámil prof. Ing. Jan Nouza CSc. Návštěva těchto pracovišť studentům ukázala nejen špičková výzkumná a vědecká pracoviště, ale ukázala i možnosti jak by se sami mohli podílet na práci vědeckovýzkumných týmů, pokud budou aktivně na této univerzitě studovat. Ukázala jim i možnosti získání praktických zkušeností ve svém oboru.