Aplikovaná elektrotechnika


Název projektu:
Aplikovaná elektrotechnika

Poskytovatel dotace:
Královéhradecký kraj

Název programu:
OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Přidělená dotace:
5 016 517,22 Kč

Realizace projektu:
leden 2013 – únor 2015

Anotace projektu:
Projekt má dvě hlavní osy. V první se zaměřuje na žáky a učitele předmětů z oblasti aplikované elektroniky oborů 26-41-M/01 Elektrotechnika, 23-41-M/01 Strojírenství a 18-20-M/01 Informační technologie. Pro žáky budou připraveny výukové materiály, které nyní zcela chybí. Budou sledovat nové trendy, technologie a metody, zaměří se na propojení s praxí. Standardní výuka bude doplněna exkurzemi a odbornými semináři. Pro učitele počítáme s odborným vzděláváním. Školní laboratoře dovybavíme modulárními systémy, zaměříme se na tvorbu praktických úloh.

Druhá osa je zaměřena na žáky 7. až 9. ročníků základních škol, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání. Pro zvýšení informovanosti žáků ZŠ uspořádáme workshopy a kroužky. Aktivity se zaměří na propagaci technického vzdělání, možnost vyzkoušet si činnosti, rozvíjet manuální zručnost.

Plánované aktivity budou realizovat odborní členové realizačního týmu. V týmu budou pracovat nejen učitelé, ale i odborníci z praxe.

Dílčí cíle projektu:
  • prohloubit, doplnit či inovovat potřebné profesní kompetence vybraných učitelů - využívání programů firem pro odborné vzdělávání pedagogů
  • vytvořit výukové materiály v oblasti elektrotechniky a elektroniky; pilotně materiály ověřit; metodické materiály budou reagovat na aktuální potřeby regionálního trhu práce i trhu vzdělávání
  • zintenzivnit spolupráci se ZŠ, zvýšit motivaci žáků ZŠ při volbě povolání pro studium technických oborů - cíle dosáhneme konáním workshopů a kroužků - podpoříme manuální zručnost
  • prohloubit spolupráci školy se zaměstnavateli - cíle dosáhneme nejen zapojením firem přímo do projektu (poskytnutím konzultací učitelům, zapojením odborníků z praxe do realizačního týmu), ale i uspořádáním tematických exkurzí propojených s teoretickou výukou do firem a realizací tematických kurzů pro žáky

Odborní členové realizačního týmu zpracují výukové materiály, které budou implementovány do výuky, kde budou pilotně ověřeny, evaluovány a doplňovány.

Realizace bude podpořena doplněním technického vybavení stávajících laboratoří elektrotechnických měření, z důvodu možnosti praktického ověření teoretických znalostí.

Projekt se zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání v technických oborech s ohledem na zvýšení motivace ke studiu těchto oborů.

Výstupem projektu bude ověřený výukový objekt, na jehož vytváření se budou podílet i odborníci z praxe. Pro žáky ZŠ budou připraveny interaktivní workshopy a dále kroužky, které jim ve volném čase umožní prohloubit svoje dovednosti radioelektrotechniky a robotiky.

Partnerské základní školy, které potvrdily účast svých žáků v projektu:
ZŠ, Jičín, Poděbradova 18,
Základní škola a Mateřská škola, Studenec,
Základní škola Nová Paka, Komenského 555,
Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí,
ZŠ Sobotka, Jičínská 136,
Základní škola Nová Paka, Husitská 1695,
Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice,
Základní škola a Mateřská škola, Smidary,
Masarykova základní škola, Železnice,
Základní škola Na Habru, Hořice, Jablonského 865,
ZŠ, Jičín, Husova 170,
Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad.loga_op_vk_2.gif, 12kB