Blended learning v mechatronice


Název projektu:
Blended learning v mechatronice

Poskytovatel dotace:
Královéhradecký kraj

Název programu:
OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Celkové náklady:
5 932 545,75 Kč

Požadovaná dotace:
5 932 545,75 Kč

Přidělená dotace:
5 932 545,75 Kč

Realizace projektu:
říjen 2010 - březen 2012

Anotace projektu:
Smyslem projektu je vytvořit podmínky pro implementování nových školních vzdělávacích programů a to zavedením multimediální podpory teoretické i praktické výuky kombinovanou formou (tzv. blended learning); zvýšit efektivitu vzdělávacího procesu a vytvořit dobrý základ pro přechod absolventů buď přímo na trh práce nebo na vyšší odbornou nebo vysokou školu technického zaměření.

Klíčové aktivity:
1. Tvorba výukového modulu a jeho pilotní ověření

Všechny činnosti v rámci této klíčové aktivity směřují k vytvoření a následně pilotnímu ověření následujících výukových modulů z oblasti mechatroniky:

  1. SENZORIKA
  2. ČÍSLICOVÁ TECHNIKA
  3. ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE
  4. PROGRAMOVÁNÍ CNC STROJŮ
  5. ZÁKLADY PNEUMATIKY A HYDRAULIKY
  6. ELEKTRICKÉ POHONY
  7. ZÁKLADY KONSTRUKCE ROBOTŮ

Moduly budou obsahovat: teorii, testy, vzorový žákovský projekt, praktické úlohy (řešené i neřešené), videoukázku, lexiku odborné terminologie v německém a anglickém jazyce.


Pro plné využití výukových modulů a posílené praktické složky výuky bude nutné vybavit laboratoř 16 PC, dataprojektorem, stavebnicemi pro pneumatiku, elektropneumatiku, SW pro simulaci a programování PLC automatů.


Výstupem bude vytvořený výukový objekt, který bude obsahovat 6 modulů zaměřených na výuku automatizovaných systémů. Zprovozněn bude webový portál, který bude ve veřejné části informovat o aktuálním stavu realizace projektu. Školní část portálu bude tvořit e-learningovou podporu výuky. Ke každému modulu bude vydáno 200 ks brožur (celkem 1200 ks) obsahujících výukové texty pro potřeby cílové skupiny. Zprovozněna bude laboratoř pro výuku automatizačních systémů (16 PC, dataprojektor, plátno, 2 x souprava pro pneumatiku a elektropneumatiku, 5 x PLC automatů, SW pro simulaci a programování).


2. Prohlubování profesních kompetencí

Cílem aktivity je rozšíření technických znalostí pedagogů s ohledem na vývoj automatizační techniky. Realizace aktivity povede ke zvýšení efektivity vzdělávacího systému, zvýší se tím kvalifikovanost a rychlejší uplatnění absolventů v oboru.


3. Exkurze

Aktivita směřuje k větší provázanosti teorie a praxe. Cílem je seznámit žáky s možnostmi jejich dalšího uplatnění po ukončení studia, s prostředím reálných provozů, s nároky na jejich odborné dovednosti a znalosti, s technickými novinkami. Exkurze se zaměřují na robotiku, automatizaci v automobilovém průmyslu, využívání CNC strojů.


Uskuteční se:
  • minimálně 10 exrkuzí do firem VAPOS spol. s.r.o. Jičín (2 x), SECO Group a.s. Jičín (2 x), LPM s.r.o. Jičín, Continental Téves Jičín, ŠKODA Auto Mladá Boleslav (1 x), automobilka Kolín (1 x), FESTO Praha (2 x)
  • 2 návštěvy veletrhů: strojírenský veletrh Brno (1 x), Ampér Praha (1 x)
  • minimálně 3 návštěvy laboratoří měření Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci (2 x), Fakulty elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola báňská - Technická univerzitaOstrava (1 x)

loga_op_vk_2.gif, 12kB